اگر واقعا پایان دنیا بود چی؟؟؟

اگر واقعا پایان دنیا بود 

احتمالا ساعتهای مدیدی صرف خداحافظی میشد

نه برای اینکه تعداد کسانی که میخواستی با آنها خداجافظی کنی زیاد بود

برای اینکه آنقدر همه به سمت راههای ارتباطی هجوم میآوردند که حجم ارتباطات همه چیز را از کار می انداخت

ولی باز هم همه فکر میکردند که می توانند این آخرین تماس را بگیرند

و تمام روز را پای تلفن، اینترنت و ... میگذراندند

و حرص می خوردند و حرص می زدند

فارغ از اینکه آند دنیایی که حرصش را می زنید و آن ارتباطات دنیوی که سعی در نوشتن پایان خوش یرایشان دارید همه دارند نابود می شوند

نیست می شوند

معنی شان را از دست میدهند

فارغ از اینکه داستان زندگی نوشته شده و یک روز و یک لحظه تغییری حاصل نمیکند

که اگر درست زندگی میکردید نیازی به معذرت خواهی ها و دوستت دارم های پایانی نبود

فقط کافی بود آن روز را هم زندگی کنید

مثل بقیه روزها...

 

حالا که پایان دنیا نبود

اما اینها را نوشتم تا یادم باشد

"هر روز ممکن است پایان دنیا باشد..."

 

پ.ن. یلدا مبارک

/ 0 نظر / 18 بازدید